27 ноември, 2008

„SOS за болните от муковисцидоза”

21.11.2008г

Международен ден на болнитеот муковисцидоза


Асоциация „Муковисцидоза” организира пресконференция на тема – „SOS за болните от муковисцидоза”
20 ноември, четвъртък, от 12.00 часа, БТА, гр. СофияМотото на нашата прескосконференция е: „SOS за болните от муковисцидоза”, тъй като ние отправяме апел за помощ към цялото общество, към всички институции, към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, към НЗОК, към МТСП, към лекари, социални работници, педагози, психолози, рехабилитатори, сродни организации, бизнесмени, медии..

Муковисцидозата е заболяване, което поразява почти всички органи и системи на човешкото тяло и то на клетъчно ниво. Организмът на болният страда от недостик на трите основни и най-важни компонента поддържащи човешкия живот - храна, въздух и вода. Пациентите с муковисцидоза са недохранени обезводнени и се задушават, поставен в такива условия организмът моли за помощ, такъв е и нашият вик:


SOS ЗА БОЛНИТЕ ОТ МУКОВИСЦИДОЗАМедиите за нас:


Пациенти настояват за създаването на клинична пътека муковисцидоза

180 деца гаснат, молят държавата за помощ

Пациенти с генетично заболяване не доживяват пълнолетие

Генетично болни деца остават без лекарстваПървия Български Бутон за споделяне

05 ноември, 2008

ПРОТЕСТ - 10.11.2008г. от 11.00ч. пред Министерски съвет!

ПРОТЕСТНА НОТА

ОТ
НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания отправят протест срещу правителството на Република България за незачитането на правата и засилващото се ограничаване на възможностите за интеграция и достоен живот на хората с увреждания.
Все по-осезателно чувстваме популисткото и пренебрежително отношение към нашите справедливи искания. Не последваха действия и не получихме отговори на връчения Меморандум от нас през декември 2007 г. за зачитане правата на хората с увреждания и предприемане на адекватни действия за тяхната интеграция в духа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. На 3 декември 2007 г. на среща с нас Министър-председателят обеща, че до 03 декември 2008г., Протоколът към Конвенцията ще бъде подписан. Не получихме отговори и на писма, предложения, протестни изявления за нередности, нерешени проблеми, пренебрегване на нашата позиция по нормативни актове, което приемаме като мълчалив отказ на правителството да насочи вниманието си към хората с увреждания. Нещо повече, в нарушение на ЗИХУ се приемаха изменения в нормативни актове без знанието и становище на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания – законния партньор на правителството. Това за нас е форма на дискриминация.
В резултат на галопиращата инфлация, рязкото повишаване на цените на електроенергията, топлоенергията, горивата, цените на стоките за потребление, на огромната част от хората с увреждания физическото оцеляване през предстоящия зимен сезон е застрашено.
В нашата страна инвалидните пенсии си остават сред най-ниските, а в сравнение с европейските са мизерно символични и без никаква перспектива те да осигуряват дори физическото оцеляване на хората с увреждания.
Придобивката по ЗИХУ хората с увреждания да получават интеграционна добавка се превърна в подигравка за тях. От 2005 г. тя не е променяна и е толкова нищожна, че е извън всякаква представа за компенсиране на увреждането и интеграция. Гарантираният минимален доход /ГМД/ за страната не е променян вече 4 години, а той е основа за определяне размера на интеграционната добавка, както и за всички социални плащания, които също са нищожни..
Вече две години след влизане в сила на новия Закон за устройство на териториите не се изпълнява разпоредбата за приемане на нова Наредба за достъпна среда и нищо не ни е известно за нейната съдба.
Ние се борихме и успяхме в новия Закон за интеграция на хората с увреждания да имаме Агенция за хората с увреждания. Сега обаче, наблюдаваме странно явление – бяха направени опити тя да бъде закрита. Правителството показа, че няма ясна визия за бъдещето на агенцията. Ние изразихме силното си възмущение и категорично несъгласие с такава позиция. Агенцията за хората с увреждания е създадена, защото сме дълбоко убедени в необходимостта България да следва и прилага европейските принципи, опит и законодателство в тази област. Нашата визия за бъдещето е, че без специализирана институция за хората с увреждания – Министерство по проблемите на хората с увреждания или държавна агенция с разширени правомощия по подобие на Държавната Агенция на Младежта и Спорта /ДАМС/, техните проблеми не могат да се решават, прилагайки необходимия комплексен подход. Европейският девиз е: “Нищо за хората с увреждания без участието на хората с увреждания”.
Удовлетворени сме от решението на правителството да създаде Фонд за достъпна архитектурна среда, но сме обезпокоени, че той може да се даде за управление от Министерство на държавната администрация или Министерство на финансите. Агенцията за хората с увреждания е единствената институция, която може да управлява такъв фонд, защото вече две години финансира такива проекти, има разработена методика, критерии за достъпност, опит.
На националния протестен митинг ще бъде приета и подписана ПРОТЕСТНА НОТА, с която
Ние настояваме да бъдат приети нашите законни искания:

1. Да бъде подписан Протоколът на Конвенцията на ООН в поетия от Министър – Председастеля срок 03.12.2008 г.
2. Да се разработи механизъм за ежегодно актуализиране на Гарантирания Минимален Доход /ГМД/.
3. Да се усъвършенстват стандарите за социални услуги
4. Да се актуализират инвалидните пенсии.
5. Размерът на елементите, формиращи интеграционната добавка по Закона за интеграция на хората с увреждания да се определят като процент от минималната работна заплата за страната.
6. Да се увеличи размерът на интеграционната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, съобразно действителната им стойност.
7. Да се включат в списъка на помощните средства, медицински изделия и приспособления за хора с увреждания към ППЗИХУ нови позиции, отговарящи на съвременните технологии и производство.
8. Да не се допуска отнемане на облекчения за Хората с Увреждания и на специализираните предприятия и кооперации-– например да се запази преференцията за даряване на Хора с Увреждания и представляващите ги Национално Представени Организации на и за Хора с Увреждания по Закона за Корпоративното Подоходно Облагане.
9. Управлението на новосъздадения Фонд за достъпна архитектурна среда да бъде управляван на паритетен принцип от представители на Държавата и Национално Представителните Организации на и за Хора с Увреждания.
10. Да се промени статутът на Агенцията за хората с увреждания в създаване на Министерство или държавна агенция с разширени правомощия по подобие на Държавната Агенция за Младежта и Спорта /ДАМС/ .
11. Да се осигури държавна и социално-икономическа защита на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
12. Да се решат проблемните сфери за ефективно участие на Национално представителните организации на и за хора с увреждания като законен социален партньор на правителството.
13. Да се създадат условия, гарантиращи достъпно образование на всички лица и деца с увреждане .

Тези наши искания са в правомощията на Министерския съвет и тяхното изпълнение или неизпълнение красноречиво ще докаже отношението на правителството към гражданите с увреждания в България.

Непоколебима е нашата готовност да предприемем съответните законови протестни действия в цялата страна, ако отново не бъде зачетена нашата гражданска позиция.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Съюз на слепите в България
Председател Васил Долапчиев:

Център за психологически изследвания
Председател Диана Инджова:

Съюз на глухите в България
Председател Васил Панев:

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите
Председател Петър Велчев:

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Председател Мария Недялкова:

Национален център за социална рехабилитация
Председател Пламен Захариев:

Асоциация “Национален съюз на кооперациите на инвалидите и Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България”
Председател Маринела Ангелова:

Национална федерация на работодателите на инвалидите
Председател Елка Тодорова:

Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Председател Стилиян Баласополов:

Национална потребителна кооперация на слепите в България
Председател Михаил Кърлин:

Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Председател Димитър Парапанов:

Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
Председател Лазар Живанкин:

Асоциация на родителите на деца с увреден слух
Председател Мария Кръстева:

Комисия по интеграция на хората с увреждания
Изпълнителен директор Васко Кузев:

Асоциация на родители на деца с епилепсия
Председател Веска Събева:

Българска Асоциация за невро-мускулни заболявания
Председател Виолета Антонова:

Съюз на инвалидите в България
Председател Красимир Коцев:

Българска асоциация “Диабет”
Представител Димитър Богданов:

Първия Български Бутон за споделяне